[PyQt] Image doesn't show up

Albert Cervera i Areny albert at nan-tic.com
Sat Jun 25 02:39:02 BST 2011


A Dissabte, 25 de juny de 2011 02:50:42, Yaşar Arabacı va escriure:
> Hi,
> 
> I am beginning to learn PyQt, I am sorry if this is a bit newbie question
> but I can't make QIcon work.
> 
> For example in here;
> 
> #!/usr/bin/python
> 
> # menubar.py
> 
> import sys
> from PyQt4 import QtGui, QtCore
> 
> class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
>  def __init__(self):
>    QtGui.QMainWindow.__init__(self)
> 
>    self.resize(250,150)
>    self.setWindowTitle('menubar')
> 
>    exit = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/no.png'),'Exit',self)
>    exit.setShortcut('Ctrl+Q')
>    exit.setStatusTip('Exit application')
> 
> self.connect(exit,QtCore.SIGNAL('triggered()'),QtCore.SLOT('close()'))
> 
> 
>    self.statusBar()
> 
>    menubar = self.menuBar()
>    file = menubar.addMenu('&File')
>    file.addAction(exit)
> 
> app = QtGui.QApplication(sys.argv)
> main = MainWindow()
> main.show()
> sys.exit(app.exec_())
> 
> My icon doesn't show up at the menu. And I am not getting any error
> messages from the console. My icon file is 12x12 png file. Does it
> supposed to be something else maybe?

It works for me with a 96x96 PNG file. Try to ensure that the file is really 
found or try to change the image and use another icon file.

-- 
Albert Cervera i Areny
http://www.NaN-tic.com
OpenERP Partners
Tel: +34 93 553 18 03

http://twitter.com/albertnan 
http://www.nan-tic.com/blog


Advertència Legal: aquest missatge i, en el seu cas, els fitxers adjunts poden 
contenir informació privada i/o confidencial. Si vostè no és el destinatari del 
missatge, si us plau, elimini i notifiqui'ns-ho immediatament, no el reenvii ni 
copi el seu contingut. Si us plau, avisi'ns d'immediat si vostè o la seva 
empresa no admeten la utilització del correu electrònic via internet per a 
missatges d'aquest tipus. NaN Projectes de Programari Lliure, S.L. no 
garanteix la confidencialitat, integritat, rapidesa o correcte recepció del 
present correu, ni es responsabilitza de possibles perjudicis derivats de la 
captura, incorporacions de virus o qualsevol altre manipulació efectuada per 
tercers. No s'autoritza la utilització amb finalitats comercials o per a la 
seva incorporació a fitxers automatitzats de les direccions de l'emissor o del 
destinatari.

La informació continguda en aquest missatge de correu electrònic és 
confidencial i pot revestir el caràcter de reservada. Està dirigida 
exclusivament a la persona destinatària. L'accés o qualsevol us per part de 
qualsevol altra persona, no estan autoritzats i poden esdevenir il•legals. Si 
vostè no és la persona destinatària, li preguem que procedeixi a esborrar-lo i 
a no fer-ne cap us ni transmetre'l a tercers. Si ho considera oportú pot 
avisar al remitent que el missatge ha arribat a un destí no desitjat.

Advertencia Legal: este mensaje y, en su caso, los ficheros anexos pueden 
contener información privilegiada y/o confidencial. Si usted no es el 
destinatario del mensaje, por favor, bórrelo y notifíquenoslo inmediatamente, 
no lo reenvíe ni copie su contenido. Por favor, avísenos de inmediato si usted 
o su empresa no admite la utilización del correo electrónico vía internet para 
mensajes de este tipo. Nan Projectes de Programari Lliure, S.L. no garantiza 
la confidencialidad, integridad, rapidez o correcta recepción del presente 
correo, ni se responsabiliza de posibles perjuicios derivados de la captura, 
incorporaciones de virus o cualesquiera otras manipulaciones efectuadas por 
terceros. No se autoriza la utilización con fines comerciales o para su 
incorporación a ficheros automatizados de las direcciones del emisor o del 
destinatario.

La información contenida en este mensaje de correo electrónico es confidencial 
y puede revestir el carácter de reservada. Está dirigida exclusivamente a la 
persona destinataria. El acceso o cualquier uso por parte de cualquier otra 
persona, no están autorizados y pueden llegar a ser ilegales. Si usted no es 
la persona destinataria, le rogamos que proceda a borrarlo y no hacer ningún 
uso de él ni transmitirlo a terceros. Si lo considera oportuno puede avisar al 
remitente que el mensaje ha llegado a un destino no deseado.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.riverbankcomputing.com/pipermail/pyqt/attachments/20110625/78efca1c/attachment-0001.html>


More information about the PyQt mailing list